How To návody • 22.04.2024

Návod pre uClan Denys, Denys PRO Combo

Upozornenie!

Možnosť rizika elektrického šoku, neotvárajte kryty prijímača. V prijímači nie sú súčiastky, ktoré by mohli byť vymenené užívateľom, v prípade akejkoľvek poruchy kontaktujte na to určený servis.

Tento prijímač je vyrobený podľa medzinárodných a európskych štandardov, prosím pozorne si prečítajte užívateľský manuál.

Bezpečnostné opatrenia a prvotné zapojenie:

 • Napájací zdroj (100-240V ~ 50/60Hz)
  • Pripojte napájací zdroj do vstupu na to určenom
  • Vypojte napájací zdroj prijímača pred pripojením ostatných vstupov, pred servisom alebo inštaláciou
 • Pripojenie antény
  • Odpojte prijímač od napájacieho zdroja pred pripájaním alebo odpájaním kábla do vstupu anté
  • V prípade že vstup antény neodpojíte , môžete poškodiť prijímač alebo anténu
 • Pripojenie na TV
  • Odpojte prijímač od elektrického zdroja pred pripojením do Ak tak neurobíte, môžete poškodiť prijímač ako aj TV
 • Tekutiny
  • Prijímač nesmie byť obliaty , postriekaný, alebo utieraný žiadnou
 • Čistenie
  • Odpojte prijímač pred čistením prijímača od
  • Pre utretie prachu použite jemnú suchú handrič
 • Ventilácia
  • Na prijímač nepokladajte žiadny nábytok alebo
  • Na vrch prijímača nepokladajte žiadne
  • Nebráňte ventilácii prijímača.
 • Uzemnenie
  • Anténa musí byť uzemnená.
 • Cudzie objekty
  • Cez otvory nevkladajte žiadne cudzie objekty
  • Prijímač nezapájajte iných napájacím zdrojom ako na to určeným.
 • Umiestnenie
  • Prijímač používajte výhradne v interiéry, v exteriéry môže dôjsť k zatečeniu vody do prijímača.
  • Neumiestňujte prijímač pri radiátor alebo iné tepelné
  • Spadnutie prijímača môže spôsobiť vážne poškodenie prijímač
 • Nepriaznivé počasie
  • Počas búrky alebo blýskania sa odpojte prijímač od elektrického zdroja a napájania antény tak ako i v prípade dlhého nepoužívania prijímač
  • Zabránite tak poškodeniu prijímača.
 • Opravy
  • Pre opravu prijímača vyhľadajte autorizovaný
  • Neautorizovaný servis môže viesť ku vážnemu poškodeniu prijímača alebo možnému skratu.

POPIS zariadenia uCLAN DENYS

Predný panel:

Číslo kanálu / čas

Podľa výberu v menu zobrazuje číslo kanálu alebo čas.

Stav prijímača podľa LED: Zobrazuje aktuálny stav prijímača (Biela/Modrá)

IR signál na panely: IR senzor pre diaľkové ovládanie

Zadný panel:

LNB IN

Vstup na pripojenie satelitnej antény

S/PDIF: Digitálny audio výstup

HD OUT: HD výstup pre pripojenie TV

Ethernet: Pripojenie do int. siete

AV: Pripojenie pre staršie TV

Bočné panely:

RS232: (situované z boku prijímača): Servisné účely

LED/IR: Pripojenie externého IR čidla pre diaľkový ovládač

USB port 1: Pripojenie USB 1

USB port 2: Pripojenie USB 2 (port USB 1 alebo USB 2 môže súžiť aj pre prehrávanie médií, nahrávanie videa a aktualizovanie softvéru

ZDROJ:Pripojenie externého zdroja 12V

POPIS zariadenia uCLAN DENYS PRO COMBO

Číslo kanálu / čas: Podľa výberu v menu zobrazuje číslo kanálu alebo čas.

Stav prijímača podľa LED: Zobrazuje aktuálny stav prijímača (Biela/Modrá)

IR signál na panely: IR senzor pre diaľkové ovládanie

Čítačka kariet: pre dekodovacie karty

Zadný panel:

LNB IN: Vstup na pripojenie satelitnej antény

DVBC/T2: Vstup pre pripojenie pozemnej antény, alebo káblu

S/PDIF: Digitálny audio výstup

HD OUT: HD výstup pre pripojenie TV

Ethernet: Pripojenie do int.siete

AV: Pripojenie pre staršie TV

ZDROJ: Pripojenie externého zdroja 12V RS232 (situované z boku prijímača) Servisné účely

Bočný panel:

RECOVERY – slúži na servisné účely a reset softvéru

LED/IR: Pripojenie externého IR čidla pre diaľkový ovládač

USB port 1: Pripojenie USB 1

USB port 2: Pripojenie USB 2 (port USB 1 alebo USB 2 môže súžiť aj pre prehrávanie médií, nahrávanie videa a aktualizovanie softvéru

Diaľkové ovládanie

Tlačidla Funkcie Tlačidla Funkcie
Vyp. / Zap. prijímač + PAGE - Prepnutie strany
Stlmenie zvuku 0 ~ 9  Prepnutie na určený kanál
AUDIO Vybrať audio stopu SAT Zoznam satelitov
MENU zobrazenie menu alebo navrátenie do predošlého menu EXIT Návrat na predošlé menu
OK Potvrdenie výberu ← → Presun kurzoru vľavo / vpravo v menu
v me↑ ↓ Prepnutie kanálu, presun kurzoru, presun v menu hore / dole EPG Zobrazenie EPG funkcie
INFO Zobrazenie aktuálného programu kanálu a detailné info TV / RADIO Prepínanie medzi TV / Rádio
FAV Zobrazenie FAV kanálov RECALL Návrat k poslednému kanálu
SUBTITLE Titulky TEXT Teletext
SLEEP Nastavenie času uspania prijímača REC Okamžité nahrávanie
F1-F4 Programovateľné tlačidlá V.FORMAT Prepnutie TV formátu
OPTION Možnosti RESOLUTION Prepnutí kvality zobrazenia
Ukončenie nahrávania PAUSE Zastavenie obrazu pri pozeraní
Prehrávanie vzad Prehrávanie vpred

Inštalovanie

Pripojenie antény: Pripojte anténu na LNB IN

Použitie HDMI káblu: Pre digitálnu TV je odporúčané použiť na pripojenie HDMI kábel pre lepšiu kvalitu V prípade ak váš TV nemá HDMI vstup pripojte prosím TV cez Scart kábel.

Prvé zapnutie

Pre prvotné zapnutie zapnite prijímač do elek. zásuvky a zapnite tlačidlo na diaľkovom ovládaní.

Automatické vyhľadanie kanálov

V tomto menu nastavte jazyk menu a prejdite na vyhľadanie kanálov:

Pre nastavenie antény, vyberte satelit ktorý chcete vyhľadať. Po vybratí satelitu nastavte LNB a DiSEqC prepínač podľa vášho nastavenia antény. Vyhľadanie spustíte červeným tlačidlom.

 …Ak sa proces vyhľadania kanálov ukončí, vyhľadané kanály budú uložene.

Úprava kanálov

Po vyhľadaní kanálov si kanály môžete usporiadať podľa vás. Vstúpte do menu Usporiadanie kanálov.

Pomocou dolu znázornených tlačidiel upravte kanály.

Audio /Video nastavenie

Ak je to potrebné upravte formát a rezolúciu obrazu, ako aj audio/video nastavenie.

Zadajte PIN

Ak prijímač vyžaduje zadanie PIN, prednastavený pin je: 0000

PG (elektronický programový sprievodca)

TV sprievodca: informácie o programe pre týždeň dopredu dané operátorom. Pre vstup do EPG stlačte tlačidlo EPG na diaľkovom ovládaní. Máte na výber 2 možnosti zobrazenia. TV Guiede: vertikálny

a horizontálny.

Mediálny prehrávač

Umožní vám prehrávanie médií z USB, alebo na lokálnej sieti, používaním SAMBA alebo DLNA.

DLNA

Umožní vám používať DLNA, pre používanie DLNA nie sú potrebné žiadne špeciálne nastavenia. Funkciu DLNA iba zapnite a bude bežať nepretržite.

Pripojenie na Internet

Pre pripojenie do siete použite kábel na pripojenie Ethernet LAN portu, prijímač taktiež podporuje externé pripojenie USB-WiFi alebo USB-3G adaptéru.

Aktualizovanie softvéru

Umožňuje aktualizáciu softvéru cez USB alebo internet.

Špecifikácie

Výrobca si vyhradzuje akúkoľvek zmenu funkcii prijímača, alebo funkcii na diaľkovom ovládaní.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na svojho predajcu.

V súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2012/19 / UE zo 4. júla 2012 o odpadoch elektrických a elektronických zariadení sa musí prístroj po skončení životnosti náležite zlikvidovať. Zariadenie nemôže byť zneškodnený spolu s komunálnym odpadom. Zariadenie sa skladá z kovu, polyméru a elektrických prvkov. Zariadenie má byť zneškodnené na zbernom mieste elektronického odpadu.

Týmto oznamujeme, že hlavným cieľom európskych predpisov a zákonom o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení z 11. septembra 2015 sa obmedzuje množstvo odpadu zo zariadení, zabezpečiť primeranú úroveň zberu, zhodnotenia a recyklácie použitého elektrického odpadu, ako aj zvýšiť povedomie verejnosti o škodlivé účinky zariadenia na prírodné prostredie.

SPRÁVNA LIKVIDÁCIA ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ CHRÁNI HODNOTNÉ ZDROJE A ZABRÁNI NEGATÍVNY VPLYV, ŽE NESPRÁVNE SPRACOVANÝ ELEKTRICKÝ ODPAD MÔŽE MAŤ NA ZDRAVIE ĽUDIA A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE.