Obchodné a reklamačné podmienky

1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA


Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou EUROIN, a.s.  a jej obchodnými partnermi.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci:

EUROIN a.s., K cintorínu 674/89, 010 04 Žilina, IČO: 36340804,  DIČ: 2021919658, IČ DPH: SK2021919658, Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel:  oddiel: Sa vložka číslo: 10939/L


Kupujúci:

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ:
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.
Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.
Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom je osoba:
zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predpisu.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kúpna zmluva:

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.
Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky.
Podľa novely zákona č. 222/2004 Sb., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade faktúre). Údaje v daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte neprijal a nezaplatil.

2. OCHRANA INFORMÁCIÍ


Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

3. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY


Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.
Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 7 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ.

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, uplynutej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

4. PODMIENKY NA PRIJÍMANIE OBJEDNÁVOK


Na objednávkach uvádzajte názov odberateľa, adresu doručenia, IČO, DIČ. Podmienkou je uvedenie telefónneho kontaktu, aby sa s Vami doručovateľská služba mohla spojiť. Ďalej uveďte číslo objednávky pod ktorou ju evidujete, meno a podpis oprávnenej osoby, spôsob dodania tovaru. Z dôvodu urýchlenia vybavenia dodávky uveďte, či žiadajte o kompletnú dodávku, alebo o okamžité dodanie tých položiek, ktoré sú na sklade. Objednávky, v ktorých budú použité rôzne prezývky namiesto riadneho mena a priezviska, budú automaticky stornované a nebudú akceptované.


Objednávky môžete podávať jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • internetovým obchodom on-line e-shopom - potrebná registrácia priamo na serveri
  • elektronickou poštou: info@euroin.sk
  • písomnou formou 

Ceny účtované za tovar vychádzajú z aktuálneho cenníka ku dňu expedície. Objednávka odberateľa je platná len po písomnom potvrdení dodávateľa (t.j. EUROIN, a.s.)

5. DOKLADY


Faktúra a dodací list:

Sú vystavené a priložené k tovaru (v prípade dopravy tovaru prepravnou službou),  alebo odovzdané zákazníkovi pri osobnom prebratí tovaru v sídle spoločnosti. Všetky platné doklady musia obsahovať pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka predávajúceho. Bez týchto náležitostí sú vystavené doklady považované za neplatné. Pokiaľ zákazník požaduje uvedenie zoznamu sériových čísel, je nutné o to požiadať pri objednávaní tovaru.
Predávajúci sa s kupujúcim môžu dohodnúť na platbe vopred. V takomto prípade bude kupujúcemu vystavená proforma (zálohová) faktúra a tovaru bude dodaný až po jej uhradení.

6. PODMIENKY PRI ZAPOŽIČANÍ TOVARU


Odberateľovi sa zapožičiava tovar na dohodnutú dobu uvedenú na dodacom liste. Odberateľ je plne zodpovedný za takýto tovar a jeho prípadné poškodenie a to v plnej výške ceny tovaru podľa cenníka, v čase kedy bol tovar zapožičaný. Pri prekročení termínu vrátenia zapožičaného tovaru o 14 kalendárnych dní bude odberateľovi vystavená faktúra za tento tovar.
V prípade potreby odberateľ môže písomne e-mailom požiadať o predĺženie zapožičania tovaru.
Zapožičaný tovar sa nesmie nainštalovať!
Zapožičaný tovar sa odberateľ zaväzuje vrátiť kompletný v rovnakom stave ako bol zapožičaný a v pôvodnom obale. Obal nesmie byť porušený, popísaný, polepený, atď.
Pri vrátení tovaru prosím pozorne skontrolujte tovar, jeho kompletnosť, vložte do pôvodného obalu a zabaľte, aby sa pôvodný obal nepoškodil a neprelepil. Pri vrátení tovaru prostredníctvom zásielkovej služby zabaľte tovar do ďalšieho obalu.
Tovar je po celú dobu zapožičania, až do jeho zaplatenia, majetkom spoločnosti EUROIN, a.s.

7. PLATOBNÉ PODMIENKY


Platbu objednaného tovaru je možné uskutočniť bankovým prevodom na účet predávajúceho, v prípade platnej rámcovej kúpnej zmluvy s dohodnutou splatnosťou alebo osobne platbou v hotovosti. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude  účtované penále v zmysle Obchodného zákonníka za každý deň omeškania 0,05% z celkovej sumy faktúry ak nie je zmluvne dohodnuté inak. UPOZORNENIE: Tovar je až do úplného zaplatenia faktúry majetkom spoločnosti EUROIN, a.s.

Dodacia doba:

Tovar, ktorý je na našom sklade zasielame v priebehu 24-48 hodín po obdŕžaní záväznej objednávky. Tovar, ktorý nemáme skladom, bude na požiadanie zákazník informovaný o dodacom termíne.
Tovar, ktorý máme na sklade zasielame formou doručovateľskej spoločnosti, ktorá doručí zásielku najneskôr do 24 hodín od nášho odoslania priamo na Vami zadanú adresu na území SR.
Tovar je tiež možné si vyzdvihnúť osobne v priestoroch spoločnosti EUROIN, a.s.

Dodávka prepravnou spoločnosťou:

Ceny v cenníku sú uvedené ako EXW sklad Žilina. To znamená, že prepravu tovaru a zasielanie reklamácii hradí kupujúci. Prípadné časové oneskorenie prepravy tzn. meškanie, alebo nedoručenie tovaru, resp. poškodenie pri preprave vybavuje zákazník s prepravnou službou. V prípade, ak je potvrdený preberací protokol prepravnej služby, bude podnet na reklamáciu zo strany prepravcu zamietnutý.

Sadzby prepravných nákladov pre SR bez DPH:

Cena za doručenie zásielky do 24 hodín je 4,00 EUR.
V prípade doručenia akumulátorov a káblov je cena prepravy 4,00 EUR pri každých začatých 20 kilogramoch (do 40kg - 8,00 EUR, do 60 kg - 12,00 EUR, ...). Tovar dlhší ako 2m (rampy, ...) sa naceňuje individuálne.
Pri požiadavke zákazníka na doručenie zásielky do 9:00 hod nasledujúceho dňa zaplatí zákazník 2 - násobok bežnej sadzby prepravného, pri doručení zásielky do 12:00 hod nasledujúceho dňa zaplatí zákazník 1,5 násobok bežnej sadzby prepravného. Pri požiadavke na doručenie zásielky v sobotu zaplatí zákazník naviac 3,32 EUR / 100 Sk bez DPH oproti bežnej sadzbe. Tieto príplatky budú pripočítané do faktúry individuálne, podľa aktuálneho cenníka prepravy.

Pri požiadavke zákazníka na doručenie zásielky do 9:00 hod nasledujúceho dňa zaplatí zákazník 2 - násobok bežnej sadzby prepravného, pri doručení zásielky do 12:00 hod nasledujúceho dňa zaplatí zákazník 1,5 násobok bežnej sadzby prepravného. Pri požiadavke na doručenie zásielky v sobotu zaplatí zákazník naviac 3,32 EUR / 100 Sk bez DPH oproti bežnej sadzbe. Tieto príplatky budú pripočítané do faktúry individuálne, podľa aktuálneho cenníka prepravy.

Príplatková služba "DOBIERKA" 

Hodnota  

Príplatok v EUR

do 1000 EUR

1,30 EUR

do 2000 EUR

2,60 EUR

do 3300 EUR

0,5 % z hodnoty dobierkovej sumy

Pri preberaní tovaru je zákazník povinný si dôkladne skontrolovať množstvo a typ tovaru, ako aj to či tovar  nie je mechanicky poškodený. Dodatočné reklamácie nemusia byť uznané. Náklady na prepravu tovaru, poistenie a náklady na zaslanie reklamácií hradí zákazník, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave tovaru. Pokiaľ bude zistené poškodenie tovaru prepravnou službou, je nutné v čo najkratšom čase túto prepravnú službu kontaktovať. Poškodený tovar nesmie byť používaný až do úplného vyriešenia reklamácie. Predávajúci zároveň neručí za škody spôsobené oneskorením zásielky.

8. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné  náklady súvisiace s demontážou a montážou reklamovaného zariadenia.

9. POPLATKY DO RECYKLAČNÉHO FONDU

Predávajúci si vyhradzuje právo fakturovať poplatok do recyklačného fondu pre každý produkt, na ktoré sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. Recyklačný poplatok pri akumulátoroch je 0,32 EUR za 1 kg. Na cenu poplatku sa nevzťahujú žiadne zľavy.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 11. 2015. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.